Anhörigapp på vårdboende

På vårdboendet Kungshult testar vi just nu appen ”Digicare” som ska göra det enklare för anhöriga och personal att kommunicera och där effekten helst ska bli att man som anhörig ska känna sig mer delaktig i sina näras vardag.

Ux-testen har varit igång en månad och vi har nu gjort utvärdering med enkät och korta samtal med 4 medarbetare respektive 4 anhöriga. Se resultatet i sin helhet här.

Utvärderingen av testet kom fram till  

 • När anhöriga behöver betala för tjänsten så ställer det också högre krav på medarbetarna att uppdatera oftare så att de anhöriga får ”valuta för pengarna”.
 • De anhöriga som fått svar och frekvent med meddelanden är också nöjda och beredda att betala för tjänsten.
 • Det stora värdet för användarna skapas i meddelandemodulen. Det är avgörande hur engagerad medarbetare (och även anhörig) är i att uppdatera och vara personliga om värdet ska uppstå.
 • Om endast en tredjedel av de anhöriga är beredda att betala för tjänsten så är förutsättningarna dåliga för Digicare ska kunna bli en självklar del i arbetsvardagen.
 • Det är tydligt att meddelandefunktionen är en tjänst som alla vill ha och som uppfyller både anhörigas och medarbetarnas behov av enklare och smidigare sätt att kommunicera.
 • Dagboksmodulen behövs inte utan kan ersättas med att bilder skickas via Meddelande.

Nästa steg i testet: 

 • Utveckla de personliga meddelanden till att inkludera t.ex. dagsform, mående, om man deltar i någon aktivitet, personliga berättelser
 • Formulera mer tydliga instruktioner på hur meddelanden kan användas
 • Uppmana fler att använda appen, och gärna mer frekvent
 • Utforska hur väl verktyget passar in i arbetsvardagen och vilka hinder medarbetare upplever

Mot testperiodens slut:

 • Skicka fråga till pilottestande anhöriga om de vill fortsätta använda appen
 • Utforska andra alternativ som till exempel Kura
 • Ta beslut om appen ska fortsätta att användas