Varför?

Projektet går i linje med såväl Barnkonventionen (artiklarna 3 och 12) som Läroplanen LGR 11 kring elevers inflytande, demokrati, utbyte om samhällsfrågor etc. Det stämmer även med den politiska beredningens medskick att barn och ungdomar ska vara en prioriterad målgrupp under processen med översiktsplanen, ÖP2021.

– I ur och skur var vi på plats ute i tätorterna för att tillsammans med barn upptäcka och analysera områden där vi föreslår en framtida förändring i översiktsplanen. Det gav oss barnets perspektiv på platsen här och nu. Barnen har därmed fått jobba på riktigt med verkliga områden där det troligtvis kommer att ske förändring i framtiden berättar Ami Cvitan Trellman, projektledare för dialog i översiktsplanen ÖP2021. Ami berättar vidare att: ”Det har varit viktigt att för första gången kunna integrera barnens medskick direkt i översiktsplanens kartor och texter där det ska leva vidare som ett kunskapsunderlag inför kommande planering.”

Det projektgruppen har gjort är att utveckla och testa både nya och tidigare beprövade metoder för att prata med barn om hållbar utveckling och fysisk planering, exempelvis sinnesövningar, platsanalys, perspektivövningar, planpromenad med mera.

Vad?

Barn är en målgrupp som vi tjänstepersoner sällan möter i dialog kring fysisk planering. Därför har avdelningen för Hållbar stadsplanering på stadsbyggnadsförvaltningen arbetat med testa och utveckla en modell för att fånga barns perspektiv. Genom att gå planpromenader tillsammans med cirka 300 barn i åtta tätorter på landsbygden, Ödåkra, Rydebäck, Påarp, Mörarp, Kattarp/Hasslarp, Vallåkra, Bårslöv och Hittarp/Laröd har vi lyft fram barnets perspektiv i förslaget till översiktsplanen ÖP2021.

Hur?

Konkret gick det till så att vi besökte klasserna under en förmiddag. För att alla skulle få komma till tals så vi varvade övningar ute och inne, enskilt och i grupp. Vissa övningar var platsspecifika för ett utbyggnadsområde, medan andra var mer generella för orten. I övningarna fick barnen också växla perspektiv och resonera kring vad som behövs för att barn, växter och djur ska trivas på platsen och för att den ska vara hållbar i framtiden.

Det här arbetssättet har gett ett intressant och omfattande medskick utifrån barnets perspektiv på sin ort. Tillsammans med andra underlag i kommande planering kan det ge kunskap om barnets syn på sin ort samt de frågor som barnet tycker är viktiga att beakta. Det ska bli spännande att se hur underlaget tas emot och används rent praktiskt av de kolleger som använder översiktsplanen i sina projekt. Vi har utvärderat dialogen och dragit lärdomar så att vi kan använda oss av upplägg och metoder även i andra processer kring fysisk planering.

 

 • Organisation

  Stadsbyggnadsförvaltningen

 • Partners

  Invånare

 • Status

  Testas

 • Sektor

  Delaktighet, Offentlig miljö, Skola, Social hållbarhet, Stadsbyggnad, Verksamhetsutveckling

Kontakt

Namn: Ami Cvitan Trellman, projektledare för dialog i översiktsplanen 2021
E-post: Ann-Marie.CvitanTrellman@helsingborg.se

Namn: Caroline Sjunner
E-post: caroline.sjunner@helsingborg.se

Namn: Jessica Svensson
E-post: Jessica.Svensson3@helsingborg.se

Namn: Annika Jonasson
E-post: Annika.Jonasson@helsingborg.se