Varför?

Skadegörelse som klotter är en av flera indikatorer på otrygghet. Vi har undersökt om, med hjälp av Internet-of-Things (IoT) teknik, i det här fallet en sensor monterad i en gång- och cykeltunnel, kunde minska antalet klotter i tunneln. Undersökningen visade på ett antal intressanta resultat. Den totala mängden klotter minskade signifikant. Antal felanmälningar sjönk från i medeltal 3.33 innan sensor var på plats, till 0.75 ärenden per månad efter sensorn var på plats.

Målet är att undersöka om det med hjälp av internet-of-things (IoT) teknik är möjligt att:

 • Detektera skadegörelse i form av klotter och i förlängningen kunna minska antalet tillfällen en plats blir utsatt för skadegörelse med hjälp av teknik.
 • Addera information till Helsingborgs stads arbete med gemensam kartläggning och orsaksanalys som underlag för gemensam lägesbild.

Vad?

Helsingborgs stad testar IoT tillsammans med Campus Helsingborg och Axis för att göra stadens tunnlar smarta och trygga för gång- och cykeltrafikanter.

Det finns ett samband mellan fysisk miljö, brottslighet och otrygghet och det handlar om att förstå samspelet mellan människan och den fysiska miljön. Det finns alltså ett behov att undersöka beteenden kopplat till brottslighet och i förlängningen till samspelet mellan teknik och människa. Med hjälp av IoT gör staden sina gång- och cykeltunnlar smarta och trygga tillsammans med Campus Helsingborg och Axis. Som ett första steg testar staden att med hjälp av sensorer känna av klotter, vilket är vanligt förekommande och särskilt i tunnlar. Först ut som pilot är en tunnel på Närlunda. Det sensorn gör är att registrera avvikande beteenden.

 

Hur?

Efter detta första avgränsade försök vill vi nu skala upp och med hjälp av uppgraderad hårdvara med teknik som klara av AI-lösningar, placera sensorer på andra platser för att få ett större dataunderlag och därmed kunna dra bättre slutsatser över framtida insatser för stadens utveckling.

Ett mycket avgörande nästa steg, är att är att fortsätta med undersökningen av användandet av ny teknik kopplat till människors integritet. Just frågan om ansvarstagande och etiska kriterier i en utvärdering är viktig när frågan om övervakning och integritet diskuteras.

 • Organisation

  Stadsledningsförvaltningen

 • Status

  Testas

 • Sektor

  Digitalisering, Offentlig miljö

 • Teknologier

  AI, IoT

Kontakt

Namn: Elina Bratt
E-post: elina.bratt@helsingborg.se