Varför?

Gåsebäcks industriområde ska succesivt omvandlas från industriområde till att kunna innehålla både bostäder och skolor. Målet är en tilltalande stadsdel med blandad bebyggelse och karaktär. Gåsebäck ska rymma bostäder, service, verksamheter, kontor och grönområden. Det är viktigt att den befintliga identiteten och den lokala kulturen stärks. Befintlig bebyggelse som är av kulturhistoriskt värde och variationen i området ska bevaras i kombination med nybyggnation och addering över tid. Sammantaget ger det ett område med en särskild karaktär i en blandning av gammalt och nytt.

Visionsarbeten har genomförts sedan 1990- talet och det har blivit tydligt att flera av svårigheterna för utveckling på Gåsebäck inte ligger inom vad staden råder över med sedvanliga planeringsmetoder.

Utmaningen är att utveckla omvandlingsprocessen och att en större medverkan från medborgare och andra aktörer skulle kunna leda till mer demokratiskt förankrade och långsiktigt hållbara resultat samt en större känsla av tillit och förtroende. En metod där möjligheterna för medborgarnas inflytande är större och gör det möjligt att undersöka långsiktiga förändringar, attityder och vilka mervärden som genereras eller inte i en mer medskapande dialogprocess. Metoden ska verka stimulerande och stöttande för alla aktörer på Gåsebäck.

 

Vad?

Vi vill utveckla Gåsebäcks industriområde till en stadsdel med fokus på produktion, offentlig verksamhet och boende.

 

Hur?

Metoden som tillämpas för att nå målet är medskapande som innebär att stötta och stimulera verksamma och engagerade i området och i staden. Omvandlingen ska uppmuntra till dialog och medskapande i symbios mellan staden, eldsjälar, verksamma, fastighetsägare, invånare, föreningar och andra aktörer. Medskapandet ska även ske inom stadens verksamheter och bolag samt med näringslivet.

I det nyfikna och undersökande arbetssättet som används är ambitionen att under arbetets gång, testa, studera och dokumentera alternativa metoder för stadsomvandling, samt att våga vara självkritiska. De övergripande processerna och metoderna undersöker och ställer frågor om hur stadsomvandling kan ske och vilka mervärden och resultat det kan ge i stadsmiljön.

 

  • Organisation

    Stadsbyggnadsförvaltningen

  • Status

    Testas

Kontakt

Namn: Helena Taps
E-post: helena.taps@helsingborg.se